تقدیر رئیس جمهور و وزیران


تقدیر رئیس جمهور،روزصنعت ومعدن ،سال 1393

تقدیر رئیس جمهور،روزصنعت ومعدن ،سال 1393

تقدیر رئیس جمهور ،واحد نمونه ملی 1397

تقدیر رئیس جمهور ،واحد نمونه ملی 1397

بهره بردار معدنی برتر سال 1397

بهره بردار معدنی برتر سال 1397

بهره بردار معدنی برتر سال 1397

بهره بردار معدنی برتر سال 1397

بهره بردار معدنی برتر سال 1397

بهره بردار معدنی برتر سال 1397

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ میباشد
Scroll to Top